Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Iedere nieuwe machine verkocht door Russell Finex is gegarandeerd vrij te zijn van enigerlei gebreken met betrekking tot materiaal en vakmanschap. Deze garantie geldt voor een periode van één jaar vanaf de datum van oorspronkelijke levering van deze nieuwe machine aan de koper. De verplichtingen van Russell Finex voortvloeiend uit deze garantie zijn, met uitsluiting van elke andere verplichting, beperkt tot vervanging in haar fabriek van de machine of onderdelen daarvan die als resultaat van inspectie door de fabrikant zijn vastgesteld in gebreke te zijn en deze verplichting houdt op te bestaan:

  • indien de machine gebruikt is onder omstandigheden die buiten de gebruikelijke functie vallen
  • indien de machine of het onderdeel dat geacht wordt defectief te zijn niet kosteloos wordt geretourneerd aan de fabriek voor inspectie binnen twaalf (12) maanden van de leverdatum
  • indien de machine gebruikt wordt zonder dat tussen de motor en krachtbron een adequate magnetische starter voor laagspanning en bescherming tegen overbelasting is geïnstalleerd, of als de overbelastingscapaciteit de maximale stroomsterkte zoals aangegeven op het typeplaatje van de motor overschrijdt.  

In geen geval is de garantie van Russell Finex van toepassing op machines of onderdelen daarvan die zijn gerepareerd of gewijzigd door het gebruik van onderdelen die niet authentiek zijn of niet aanbevolen door de fabrikant, noch op machines of onderdelen daarvan die zijn blootgesteld aan misbruik, nalatigheid of ongeval.

2. Met uitzondering van uitdrukkelijke toestemming anderszins zijn alle verkopen op basis van af-fabriek en zijn alle kosten, risico's en verborgen gevaren voor rekening van de koper.De vermelde levertermijnen zijn slechts een indicatie van de datum waarop Russell Finex zal trachten de machine ter beschikking te stellen van de koper, deze vormen echter geen verbintenis. Russell Finex is niet aansprakelijk als zij niet kan leveren als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, waaronder inbegrepen vertragingen in productie, de onmogelijkheid om arbeid, grondstoffen of vervoer per trein te verkrijgen.

3. Betreffende herhaalde leveringen of herhaalde bestellingen, indien regelmatige betaling van de prijs van één levering of één bestelling op de vastgestelde datum achterwege blijft, behoudt Russell Finex zich het recht voor om alle volgende leveringen op te schorten of te annuleren en zal dit beschouwd worden als reden voor de annulering van de gehele Overeenkomst of een gedeelte daarvan inzake nog niet geleverde goederen, met de gevolgen en kosten ten laste van de koper.

4. De facturen van Russell Finex worden betaald in Mechelen zonder korting en commissie op de vastgestelde datum. Iedere vertraging in betaling zal automatisch en zonder kennisgeving het recht verlenen rente te incasseren ten hoogte van 1.5% per maand. Wanneer Russell Finex het ontwerp van aanvaarding door de koper opstelt zal dit de netto inbare waarde op de plaats van Mechelen vermelden zonder op enigerlei wijze het verschuldigde bedrag voortvloeiend uit de koopovereenkomst te wijzigen.

5. De ontwerpen, modellen en octrooien die betrekking hebben op verkochte machines zijn beschermd en Russell Finex is daarvan licentiehouder. De koper verbindt zich ertoe geen informatie te verstrekken aan niet-geautoriseerde derden met betrekking tot dergelijke ontwerpen, modellen of octrooien, of gedeelten daarvan, en geen gebruik te maken van deze ontwerpen, modellen of octrooien, of gedeelten daarvan, noch voor de vervaardiging van identieke onderdelen of machines zoals verkocht, noch voor het installeren van onderdelen van verkochte machines in andere machines.

 6. Alle geschillen in verband met de uitvoering of de interpretatie van een verkoop verricht door Russell Finex vallen onder de bevoegdheid van het Gerechtshof in Antwerpen en zijn onderworpen aan Belgisch recht, Russell Finex behoudt zich echter het recht voor om een klacht in te dienen bij het gerechtshof in de woonplaats van de koper.

7. De bestelling van de koper wordt geaccepteerd onder de bovenstaande voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name alle voorwaarden die zijn opgenomen in de bestelling van de koper die hiervan afwijken, behalve wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn door Russell Finex.

8. Wij blijven eigenaar en rechthebbende van de verkochte apparatuur totdat de volledige betaling is ontvangen.

 

Deze tekst is vertaald uit het Engels, bij twijfelt primeert de Engelse tekst.