Algemene Voorwaarden voor Klanten

RUSSELL FINEX NV

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE OVEREENKOMSTEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN DOOR RUSSELL FINEX NV AAN HAAR KLANTEN. ALLE CLAUSULES OF VOORWAARDEN VERVAT IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ONDERNEMING JEGENS HAAR KLANTEN KUNNEN BEPERKEN OF UITSLUITEN ZIJN WELOVERWOGEN TOT STAND GEKOMEN EN WORDEN BESCHOUWD ALS EERLIJK EN REDELIJK DOOR ZOWEL DE ONDERNEMING ALS HAAR KLANTEN, AANGEZIEN DE KLANT DEZE VOORWAARDEN VRIJ EN ZONDER DWANG HEEFT AANVAARD.

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden dienen de volgende termen te worden opgevat als hebbende de volgende betekenis:

 “Onderneming” betekent RUSSELL FINEX NV. De naam van de “Onderneming” staat ook bekend onder de afkorting RFNV.

“Bestelling” betekent een bestelling geplaatst bij de Onderneming voor de levering van goederen.

“Klant” betekent de persoon, firma of onderneming van wie een order is ontvangen.

“Goederen” betekent de artikelen, voorwerpen of diensten, of één of meerdere daarvan, die geleverd worden door de Onderneming of een onderaannemer van de Onderneming aan de klant voortvloeiend uit de Bestelling.

“Overeenkomst” betekent de overeenkomst gevormd door een bestelling en de aanvaarding daarvan.

2.ALGEMEEN

 1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten aangegaan met de Onderneming voor de levering van goederen van welke aard dan ook door de Onderneming. Zonder afbreuk te doen aan sub-clausules (2) en (3), zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en primeren ze ongeacht het geval dat ze strijdig zouden zijn met andere voorwaarden die beweren van toepassing te zijn op enige overeenkomst voor de levering van goederen door de Onderneming, en ongeacht het geval dat zij veranderd, gewijzigd of uitgesloten zouden worden door een verklaring, schriftelijk of mondeling, van welke aard dan ook door een persoon, wie dan ook, vóór of na de opstelling van de Overeenkomst.
 2. Onverminderd het bepaalde in sub-clausule (1) hierboven, kunnen deze voorwaarden worden aangevuld, veranderd, gewijzigd of uitgesloten door een bestuurder van de Onderneming, alleen en uitsluitend in het geval dat de bestuurder deze aanvult, verandert of wijzigt, op schriftelijke wijze en ondertekend door hem- of haarzelf.
 3. Onverminderd het bepaalde in sub-clausule (1) hierboven kunnen deze voorwaarden worden aangevuld, veranderd, gewijzigd of uitgesloten door de Onderneming door de toevoeging van bijzondere voorwaarden in offertes uitgebracht aan de Klant, maar om van kracht te zijn dienen zulke aanvullingen, veranderingen, wijzigingen of uitsluitingen schriftelijk te worden vastgelegd.

3.REPRESENTATIES

Ongeacht de mogelijkheid dat een beschrijving van de Goederen zou zijn gegeven, vóór of na het opstellen van de Overeenkomst, door de Onderneming of een agent van de Onderneming, met betrekking tot de specificatie, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de Goederen, dient de Klant zich in alle gevallen zelf te vergewissen van een dergelijke specificatie, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel en:

 1. Zal de Klant zich niet beroepen op een dergelijke beschrijving om te bepalen al dan niet een Overeenkomst te sluiten met de Onderneming voor de levering van Goederen

      Noch

 1. Wordt een dergelijke beschrijving geacht een bepaling of voorwaarde te vormen van een Overeenkomst gesloten door de Klant met de Onderneming.     

4.OFFERTES

 1. Een bestelling kan òf rechtstreeks geplaatst worden op basis van de prijzen die vermeld staan in de huidige prijslijst van de Onderneming òf op basis van een offerte uitgebracht door de Onderneming.
 2. Alle offertes uitgebracht door de Onderneming zijn uitsluitend netto en contant betaalbaar op de factuurdatum, tenzij anders bepaald door de Onderneming, en zijn exclusief BTW, leveringskosten en eventuele bijkomende kosten gedragen door de Onderneming, waarvan de Onderneming de Klant in kennis kan stellen voorafgaande aan de levering van de Goederen.
 3. Alle offertes uitgebracht door de Onderneming, schriftelijk of anderszins, kunnen door de Onderneming aan een verhoging onderworpen worden afhankelijk van de marktvoorwaarden op de leverdatum en de koper dient een dergelijke verhoging van de offerteprijs te betalen evenals de offerteprijs of catalogusprijs.
 4. De Onderneming behoudt zich het recht voor om elke offerte waar een fout is opgetreden of gedeelten zijn weggelaten, te wijzigen of aan te passen.
 5. De Onderneming is naar eigen inzicht gerechtigd om een minimum bestelwaarde te specifiëren, onder welke zij geen bestellingen accepteert.

5.SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

De Offerte van de Onderneming vormt geen aanbod aan de Klant. De Overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant voor de levering van goederen door de Onderneming komt slechts tot stand wanneer een schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Bestelling van de Klant wordt gegeven door de Onderneming aan de Klant.

6.ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST EN TERUGGAVE VAN GOEDEREN

 1. Indien de Klant enigerlei Overeenkomst gesloten met de Onderneming annuleert om welke reden dan ook heeft de Onderneming het recht, zonder afbreuk te doen aan enige van haar wettelijke rechten, een redelijke schadevergoeding op te leggen aan de Klant met betrekking tot de schade die de Onderneming lijdt als gevolg van deze annulering.
 2. Indien het naar genoegdoening van de Onderneming bewezen is dat, op het moment dat de Klant tekent voor ontvangst van de Goederen, ofwel (a) de Goederen zoals geleverd door de Onderneming niet voldoen aan de specificatie van de Goederen besteld door de Klant of (b) de Goederen zoals geleverd door de Onderneming materieel defect zijn waardoor ze ongeschikt zijn voor hun doel, en, in het geval van mogelijkheid (a) de Onderneming van dit feit in kennis gesteld wordt binnen 10 werkdagen na de levering of, in het geval van mogelijkheid (b) de Onderneming binnen 10 werkdagen op de hoogte wordt gebracht van dit materieel defect, zal de Onderneming haar uiterste best doen, maar in geen geval garanderen, om de Goederen te vervangen zonder verdere kosten in rekening te brengen.
 3. Niets in deze Clausule zal inbreuk maken op enigerlei afwijzing van aansprakelijkheid door de Onderneming zoals elders omschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 4. De Onderneming zal niet gehouden zijn een teruggave van Goederen te aanvaarden anders dan in de in sub-clausule (2) hierboven vermelde omstandigheden.

7.LEVERING

 1. Levering van de Goederen zal plaatsvinden onder de voorwaarden die schriftelijk overeengekomen zijn tussen de Onderneming en de Klant.
 2. Geen enkele leveringstijd of -datum meegedeeld door de Onderneming aan de Klant, schriftelijk of op andere wijze, wordt als essentieel beschouwd voor enigerlei Overeenkomst tussen de Partijen.
 3. De Onderneming zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen geleden door de Klant of diens klanten als gevolg van een vertraagde levering, hoe dan ook veroorzaakt.
 4. De prijzen voor de Goederen meegedeeld aan de Klant zijn exclusief leveringskosten en de Onderneming heeft het recht om afzonderlijke tarieven te berekenen voor elke levering van Goederen die onderdeel vormen van dezelfde Bestelling.
 5. Indien de Klant de levering van de bestelde Goederen niet aanvaardt binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van kennisgeving van de Onderneming aan de Klant dat de Goederen gereed zijn voor verzending, is de Onderneming gerechtigd om (a) deze Goederen te factureren en (b) dagelijkse kosten in rekening te brengen aan de Klant voor de opslag van deze Goederen.
 6. Tenzij specifiek is verzocht om een levering in één enkele verzending, worden de Goederen verzonden zodra zij beschikbaar zijn en ieder onderdeel van deze levering wordt beschouwd als een afzonderlijke Overeenkomst en zal afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 7. Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en andere mogelijke verweermiddelen van de Onderneming, kan de Onderneming geenszins aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit beschadigde verpakking, verkeerde levering, afwijkingen of ontbrekende zendingen tenzij een schriftelijke klacht wordt ingediend bij de Onderneming binnen zeven dagen na ontvangst van de levering en tenzij de Onderneming in de gelegenheid wordt gesteld deze levering te inspecteren.
 8. Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en andere mogelijke verweermiddelen van de Onderneming, kan de Onderneming geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van een gehele levering of een gedeelte van deze levering tenzij een schriftelijke klacht wordt ingediend bij de Onderneming binnen veertien dagen na factuurdatum met betrekking tot een zodanige levering.

8.AFNAME

De Klant dient de Goederen onmiddellijk na levering te inspecteren en dient binnen 2 werkdagen na deze inspectie de Onderneming schriftelijk in kennis te stellen van enigerlei reden op grond waarvan de Klant beweert dat de Goederen niet overeenkomen met de Bestelling. Indien de Klant nalaat om de Onderneming in kennis te stellen worden de Goederen geacht in alle opzichten in overeenstemming te zijn met de Bestelling van de Klant en de Klant is verplicht tot afname en dienovereenkomstige betaling.

9.RISICO

 1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden en het risico van de Goederen wordt overgedragen:

(a) in het geval dat de goederen CIF of FOB geleverd worden, op het moment dat de goederen worden gelost op het punt van verzending;

(b) in het geval dat de Goederen worden opgehaald door de Klant of de agent van de Klant, wanneer de Goederen geladen worden op het voertuig dat wordt gebruikt voor het ophalen;

(c) in andere gevallen – vanaf het moment van verzending van de Goederen vanuit de vestiging van de Onderneming of een andere locatie waar de Goederen opgeslagen werden;

 1. De Klant wordt ten zeerste aangeraden om een verzekering af te sluiten voor de Goederen geldig vanaf het tijdstip van verzending. In het geval dat de Klant enige betalingen ontvangt met betrekking tot de Goederen uit hoofde van een dergelijke verzekering, zal de Klant deze betalingen in bewaring houden voor de Onderneming totdat de Onderneming alle uitstaande bedragen heeft ontvangen die onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst of andere Overeenkomsten.

10.OVERMACHT

 1. Indien de levering van de Goederen geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd, verhinderd of vertraagd door overmacht, kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade daardoor veroorzaakt en heeft zij de mogelijkheid de levering of leveringen volkomen of gedeeltelijk te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle gebeurtenissen of omstandigheden die de Onderneming niet kunnen worden toegerekend en die door hun aard niet redelijkerwijs te voorzien waren door de Onderneming of, als deze redelijkerwijs te voorzien waren, onvermijdelijk zijn en de gehele of gedeeltelijke uitvoering van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst verhinderen of belemmeren.

11.EIGENDOM VAN DE GOEDEREN

 1. De eigendom van de Goederen geleverd door de Onderneming wordt slechts overgedragen aan de Klant wanneer de Klant alle bedragen heeft betaald die verschuldigd zijn aan de Onderneming (“de Betaaldatum”).
 2. Tot aan de Betaaldatum kan de Klant op wens van de Onderneming verzocht worden de Goederen dusdanig op te slaan dat het duidelijk is dat ze eigendom zijn van de Onderneming.
 3. De Onderneming en de Klant komen overeen dat, indien de Klant (a) een nieuw product of nieuwe producten maakt van de Goederen of (b) indien de Goederen onderdeel worden van een of meerdere andere producten, de Onderneming eigenaar wordt van het/de nieuwe of andere product(en) (“de Nieuwe Producten”) als onderpand voor de volledige betaling van de bedragen die de Klant de Onderneming verschuldigd is.
 4. In dat opzicht komen de Onderneming en de Klant overeen dat het eigendomsrecht op de Nieuwe Producten, al dan niet afgewerkt, dient te worden overgedragen aan de Onderneming en dat deze overdracht van eigendom wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij wijze van en op het tijdstip dat een handeling wordt verricht waardoor de Goederen omgevormd worden tot Nieuwe Producten of gecombineerd worden met of onderdeel vormen van andere producten. Totdat volledige betaling van het bedrag verschuldigd aan de Onderneming is ontvangen zal de Klant de Nieuwe Producten bewaren voor de Onderneming als fiduciaire eigenaar en, indien verzocht, de Nieuwe Producten zodanig opslaan dat eigendom van de Nieuwe Producten duidelijk kenbaar is. Desondanks is de Klant gerechtigd om deze Nieuwe Producten aan derden te verkopen als onderdeel van de gebruikelijke gang van zaken en deze te leveren onder de voorwaarde – indien vereist door de Onderneming en indien de Klant de bedragen verschuldigd aan de Onderneming nog niet betaald heeft – dat de Klant alle aanspraken jegens derden die voortvloeien uit deze transactie, overdraagt aan de Onderneming.

12.BETALINGSVOORWAARDEN (TENZIJ ANDERS BEPAALD)

 1. Betaling voor de Goederen door de Klant aan de Onderneming zal plaatsvinden binnen dertig dagen na verzending van de factuur voor de Goederen aan de Klant door de Onderneming (“de Betaaltermijn”). Een naar behoren gedateerde factuur geadresseerd aan het adres van de Klant geldt als overtuigend bewijs dat de factuur verzonden is aan de Klant op de aangegeven datum.
 2. De Betaaltermijn is essentieel voor elke Overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant.
 3. De Klant is niet gerechtigd tot het aftrekken van enige som van het gefactureerde bedrag bij wijze van verrekening of in geval van een tegenvordering tegen de Onderneming, tenzij de geldigheid en het bedrag daarvan schriftelijk zijn bevestigd door een Directeur van de Onderneming.
 4. De Onderneming heeft het recht om iedere Overeenkomst met de Klant te annuleren in geval de Klant nalaat om de hieruit voortvloeiende bedragen te betalen binnen de Betaaltermijn aan de Onderneming of ieder ander bedrijf geassocieerd met de Onderneming.
 5. Indien het bedrag verschuldigd aan de Onderneming niet betaald is binnen de Betaaltermijn heeft de Onderneming het recht een interest aan te rekenen op het verschuldigde bedrag tegen het tarief van 5% per jaar boven de minimale leeninterest op dat moment gehanteerd door de Bank van de Onderneming.

13.OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

De Klant erkent dat de Onderneming niet in staat is om te verifiëren of Goederen die geleverd worden aan de Onderneming door de Fabrikanten of andere leveranciers van Goederen aan de Onderneming en waarvan beweerd wordt dat ze voldoen aan bepaalde specificaties of gegevens, inderdaad in overeenstemming zijn met deze specificaties of gegevens. Diensvolgens, indien zulke Goederen worden geleverd aan de Onderneming en hierbij beweerd wordt dat ze voldoen aan bepaalde specificaties of gegevens, en indien deze Goederen worden geleverd aan de Klant en hierbij beweerd wordt dat ze voldoen aan bepaalde specificaties of gegevens, dan zal elke compensatie of schadevergoeding te betalen door de Onderneming aan de Klant, hetzij voor contractbreuk, nalatigheid of om andere redenen, beperkt zijn tot de schadeloosstelling verkregen door de Onderneming van de betreffende Fabrikanten of leveranciers onder hun aansprakelijkheid daarvoor jegens de Onderneming.

14.KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VAN DE GOEDEREN

 1. Indien de aan de Klant geleverde Goederen niet van handelskwaliteit zijn of op enige andere wijze defect zijn, zal elke compensatie of schadevergoeding, indien van toepassing, door de Onderneming aan de Klant, wegens contractbreuk, nalatigheid of anderszins beperkt zijn tot de compensatie of schadevergoeding verkregen door de Onderneming van de betreffende Fabrikanten of andere leveranciers van de Goederen aan de Onderneming onder hun aansprakelijkheid daarvoor jegens de Onderneming.
 2. De Klant zal in geen geval beroep doen op enige vaardigheid of uitspraak van de zijde van de Onderneming of een van haar agenten met betrekking tot de geschiktheid van de Goederen voor enigerlei bepaald doel en de Klant zal, alvorens een bestelling te plaatsen bij de Onderneming, zich ervan vergewissen dat de Goederen overeenstemmen met de specificaties of gegevens die onderdeel vormen van de Bestelling, en geschikt zijn voor de doeleinden van de Klant.
 3. Sub-clausule (2) is van toepassing niettegenstaande het feit dat de Onderneming of haar agenten te allen tijde verklaringen kunnen hebben uitgebracht of een mening hebben gegeven, schriftelijk of anderszins, met betrekking tot de geschiktheid van Goederen voor een bepaald doel.

15.TEKENINGEN, ONTWERPEN EN OCTROOIEN

De Onderneming behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, octrooirechten, modelrechten en tekeningrechten , onder andere van haar tekeningen, schema’s, softwareprogramma’s, documenten en goederen. Tekeningen, documenten, schetsen etc. als bijlage toegevoegd aan offertes of verzonden aan Klanten zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Deze mogen noch gekopieerd worden (met inbegrip van uittreksels) of toegankelijk worden gemaakt aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming.

16.SCHADELOOSSTELLING

De Klant zal de Onderneming vrijwaren voor alle schade, boetes, kosten en uitgaven voor welke de Onderneming aansprakelijk gesteld kan worden ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties van de klant die inbreuk maken op enig octrooi, geregistreerde modellen of tekeningen, of enigerlei andere rechten van enige andere persoon behalve de Onderneming.

17.UITBESTEDING

De Onderneming behoudt zich het recht voor, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt uitgesloten door de Klant, een gedeelte van of de gehele Bestelling geplaatst door de Klant uit te besteden.

18.TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met het Belgische recht en alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en de uitvoering van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de bevoegde Belgische rechtbanken. De Onderneming behoudt zich echter het recht voor om een procedure te voeren voor de bevoegde rechtbanken van de plaats waar de zetel van de Klant is gevestigd.

19. Russell Finex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of indirecte schade.

20. Deze voorwaarden doen geen afbreuk van rechten die dwingend rechterlijk van toepassing zijn.

Versie 1 Oct. 06

Deze tekst is vertaald uit het Engels, bij twijfel primeert de Engelse tekst