Home Privacy Policy
Home Page

Privacy Policy

This agreement was written in English (UK). To the extent any translated version of this agreement conflicts with the English version, the English version controls. To read the English version click here.

Russell Finex respecteert de privacy van iedereen die deze site bezoekt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe wij de persoonlijke informatie die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming. voorschriften die van toepassing zijn op Russell Finex. Met behulp van deze privacyverklaring wil ons bedrijf het grote publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij recht hebben.

Als controller heeft Russell Finex tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevenstransmissies kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, dus absolute bescherming kan mogelijk niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

Klik op een link voor meer informatie

Wat dekt dit privacybeleid?

Dit privacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van uw persoonlijke informatie die wordt verzameld via of in verband met deze site. Voor de doeleinden van dit beleid betekent "deze site" of "deze website" alle pagina's op www.russellfinex.com.

De verklaring omtrent de gegevensbescherming van Russell Finex is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

a) Persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene: de betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Verwerking: Verwerking is elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aanpassing of combinatie, beperking, wissing of vernietiging.

d) Beperking van verwerking: beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

e) Profilering: Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

f) Pseudonimisering: Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Controller of verantwoordelijke voor de verwerking: de voor verwerking verantwoordelijke verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instantie of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt ; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.

h) Bewerker: Bewerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt.

i) Ontvanger: de ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

j) Derde partij: Derde partij is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of lichaam anders dan de betrokkene, controller, verwerker en personen die, onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming: Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens met voor hem of haar.

Naam en adres van de controller

De verantwoordelijke voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Russell Finex Ltd., een in Engeland geregistreerd bedrijf met geregistreerd nummer 294532, met maatschappelijke zetel in Russell House, Browells Lane, Feltham, Middlesex, TW13 7EW.
Telefoon: 02088182000
E-mail: marketing@russellfinex.com
Website: www.russellfinex.com

Cookiesbeleid

Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen en op de Russell Finex-website worden gebruikt.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van de datasubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Russell Finex de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

Op de Russell Finex-website kan de betrokkene alle cookies voorkomen met een eenvoudig en geïntegreerd Cookie Control-script dat op elke pagina van de website is geïntegreerd. Als alternatief kan de betrokkene op elk moment het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan het de instelling van cookies dus permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.
U kunt meer lezen over hoe wij cookies gebruiken op onze cookies-pagina of onze cookie-instellingen openen om te zien welke soorten cookies worden gebruikt om uw bezoek bij te houden.

Speciale kennisgeving - als u jonger bent dan 13 jaar oud

Als u jonger bent dan 13 jaar, stuur ons dan alstublieft uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres) niet. Als u jonger bent dan 13 jaar en u wilt een vraag stellen of deze site in ieder geval gebruiken waarvoor u uw persoonlijke gegevens moet opgeven, vraag dan uw ouder of voogd om dit namens u te doen.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

Deze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Collected kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Wanneer iemand deze website bezoekt, gebruiken we een externe service, Google Analytics, om standaard internetloginformatie en details van gedragspatronen van bezoekers te verzamelen. We doen dit om dingen te achterhalen zoals het aantal bezoekers van de verschillende delen van de site. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. Wij doen niets, en laten Google niet toe, om te proberen de identiteiten te achterhalen van degenen die onze website bezoeken. Als we via onze website persoonlijk identificeerbare informatie willen verzamelen, staan ​​we hier voorop. We zullen duidelijk maken wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en uitleggen wat we ermee willen doen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Russell Finex geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te verzekeren. en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert Russell Finex anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens naar de controller worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie op het klantenportaal van deze website. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De controller kan om overdracht naar een of meer processoren (bijvoorbeeld een pakketdienst) verzoeken die ook persoonlijke gegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de controller kan worden toegeschreven.

Door zich te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres - toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de datum van het onderwerp - en het tijdstip van registratie geregistreerd. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde delicten te onderzoeken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven of als de overdracht tot doel heeft strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud van de gegevenssubject of diensten aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers en klanten wordt aangeboden vanwege de aard van de kwestie in kwestie. Het staat geregistreerde personen vrij om op elk moment de persoonlijke gegevens te wijzigen die tijdens de registratie zijn opgegeven, of deze volledig uit de datavoorraad van de controller te verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn.

Abonnement op onze nieuwsbrieven en elektronische communicatie

Op de Russell Finex-website krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op onze bedrijfsnieuwsbrief. Het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden.

Russell Finex informeert zijn klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over ondernemingsaanbiedingen en stuurt ook nieuwe productlanceringen en industriële updates naar onze database. De e-mail en elektronische communicatie van Russell Finex kunnen alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft, (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief, (3) de betrokkene een contact indient onderzoek of (4) er is legitiem belang en waarde geboden aan de betrokkene bij het ontvangen van dergelijke mededelingen.

Registratie bij de nieuwsbrief betreft ook het opslaan van het IP-adres van het computersysteem dat is toegewezen door de internetserviceprovider (ISP) en wordt gebruikt door de betrokkene op het moment van de registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een gegevenssubject op een later tijdstip te begrijpen, en het dient daarom het doel van de wettelijke bescherming van de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief of productpromoties te verzenden. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, zolang dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, aangezien dit het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in de nieuwsbriefaanbieding, of in geval van verandering van technische omstandigheden. Er zal geen overdracht van persoonlijke gegevens worden verzameld door de nieuwsbriefdienst aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Met het oog op intrekking van de toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden. Het is ook mogelijk om je direct uit te schrijven voor de nieuwsbrief door dit op een andere manier te communiceren met de controller (zie contactgegevens aan het einde van dit beleid).

Nieuwsbrief volgen

De Russell Finex-nieuwsbrief bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan de Russell Finex zien of en wanneer een e-mail is geopend door een gegevenssubject en welke links in de e-mail zijn opgeroepen door betrokkenen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die zijn verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken. Na een intrekking wordt de betrokkene verwijderd uit toekomstige uitkeringen van de Russell Finex-nieuwsbrief.

Contactmogelijkheid via de website

De Russell Finex-website bevat informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals rechtstreekse communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een gegevenssubject aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. De betrokkene ontvangt ook aanvullende elektronische en marketingcommunicatie van Russell Finex als een legitiem commercieel belang wordt geïdentificeerd op basis van de aard van het contact dat de betrokkene verzendt. Russell Finex zorgt ervoor dat de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonlijke gegevens vereisen niet worden opgeheven tijdens de verwerking van de persoonlijke gegevens van de betrokkene. "

Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke.

b) Recht van toegang
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:
- de doeleinden van de verwerking;
- de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
- de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
- waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
- het bestaan ​​van het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar tegen die verwerking;
- het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
- wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst ervan;
- het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVGB en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.
Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, bij de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met data.controller@russellfinex.com of met een andere medewerker van de controller.

d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van persoonsgegevens die hem of haar betreffen onverwijld te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:
- De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
- De betrokkene trekt de toestemming in waarmee de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVGB, of onder a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, en wanneer er geen andere wettelijke grond voor de verwerking.
- De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVGB en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
- De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
- De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
- De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst te verzoeken om het wissen van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de Russell Finex, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de controller. De functionaris voor gegevensbescherming van Russell Finex of een andere medewerker zorgt ervoor dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ingevolge artikel 17, lid 1, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere controllers die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht door dergelijke controllers te verwijderen van koppelingen naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. De functionaris voor gegevensbescherming van Russell Finex of een andere medewerker zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.
e) Recht op beperking van verwerking
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
- De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
- De verwerking is onwettig en de betrokkene is tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
- De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zij worden door de betrokkene gevraagd voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
- De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme redenen van de voor de verwerker voorrang hebben op die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene om de beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door de Russell Finex zijn opgeslagen verzoekt, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de controller. De gegevensbeschermingsfunctionaris van Russell Finex of een andere medewerker regelt de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensportabiliteit
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te maken zonder de verantwoordelijke voor de verwerking waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt, te belemmeren, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet nodig voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke.
Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de andere naar de andere te laten doorgeven, indien dit technisch haalbaar is en wanneer dit niet gebeurt. nadelig beïnvloeden de rechten en vrijheden van anderen.
Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris die is aangewezen door de Russell Finex of een andere werknemer.

g) Recht op bezwaar
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die gebaseerd is op punt (e) of (f) ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
De Russell Finex verwerkt de persoonsgegevens niet meer in geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische conclusies.
Indien de Russell Finex persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de Russell Finex voor de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zal Russell Finex de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens van hem of haar door de Russell Finex voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1) van de AVGB, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.
Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Russell Finex of een andere werknemer. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is toegekend om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen in verband met hem of haar met zich meebrengt, of op dezelfde manier van invloed op hem is, zolang de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan ​​krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, moet de Russell Finex passende maatregelen nemen om: bescherming van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, althans het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.
Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris van de Russell Finex of een andere werknemer van de verantwoordelijke.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.
Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van Russell Finex of een andere werknemer van de verantwoordelijke.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Kunst. 6 (1) verlicht. een GDPR dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, aangestoken. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, de verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) verlicht. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou zijn geraakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 (1) verlicht. d GDPR. Ten slotte zouden de verwerkingshandelingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. f GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovenvermelde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij deze belangen door de belangen worden geschonden. of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliënt van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 AVPR).

Gebruik van uw persoonlijke informatie die is ingediend op andere websites

Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites, zelfs als:

  • u hebt toegang gekregen tot de website van een derde partij met behulp van links van onze website; of
  • u bent via onze website verbonden met onze website.

We raden u aan om het beleid van elke site die u bezoekt te controleren en contact op te nemen met de eigenaar of exploitant van een dergelijke website als u zich zorgen maakt of vragen hebt.

Zal dit privacybeleid veranderen?

Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we deze wijzigingen op deze pagina publiceren en zullen we ons best doen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen. Raadpleeg regelmatig ons privacybeleid.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u contact wilt opnemen met russellfinex.com over ons privacybeleid, kunt u dit doen door de marketingafdeling te e-mailen op: marketing@russellfinex.com. Neem contact op met data.controller@russellfinex.com als u vragen heeft over de persoonlijke gegevens die we over u hebben.