Hemsidan Integritetspolicy
Home Page

Integritetspolicy

Russell Finex respekterar integriteten för alla som besöker denna webbplats. Vänligen läs vår integritetspolicy noggrant så att du kan förstå hur vi samlar in och använder den personliga information som du tillhandahåller oss.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer för en registrerad ska alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som är tillämpliga på Russell Finex. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras de registrerade, med hjälp av denna dataskyddsdeklaration, om de rättigheter som de har rätt till.

Som registeransvarig har Russell Finex genomfört ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i princip ha säkerhetsluckor, så absolut skydd kan inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel, t.ex. via telefon.

Vad omfattar denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy omfattar vår användning av dina personuppgifter som samlas in via eller i samband med denna webbplats. I denna policy avses med "denna webbplats" eller "denna webbplats" alla sidor på www.russellfinex.com.

Russell Finex dataskyddsdeklaration är baserad på de villkor som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara läsbar och förståelig för allmänheten, såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

a) Personuppgifter: Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b) Registrerad person: Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person, vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen.

c) Behandling: Behandling är varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

d) Begränsning av behandling: Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras behandling i framtiden.

e) Profilering: Profilering innebär varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

f) Pseudonymisering: Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Personuppgiftsansvarig eller registeransvarig som ansvarar för behandlingen: Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning, kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för dess nominering föreskrivas i unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning.

h) Personuppgiftsbiträde: Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

i) Mottagare: Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ, till vilken personuppgifterna lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild undersökning i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare; dessa myndigheters behandling av dessa uppgifter ska ske i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler beroende på syftet med behandlingen.

j) Tredje part: Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ som inte är den registrerade, personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och personer som, under direkt överinseende av den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, är behöriga att behandla personuppgifter.

k) Samtycke: Den registrerades samtycke är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, genom ett uttalande eller en tydlig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Den registeransvariges namn och adress

Personuppgiftsansvarig, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd är:

Russell Finex Ltd., ett företag registrerat i England med registreringsnummer 294532 med säte på Russell House, Browells Lane, Feltham, Middlesex, TW13 7EW.
Telefon: 02088182000
E-post: marketing@russellfinex.com
Webbplats: www.russellfinex.com

Policy för cookies

Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare och som används på Russell Finex webbplats.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Det består av en teckensträng genom vilken Internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsaren i vilken cookien lagrades. Detta gör det möjligt för besökta webbplatser och servrar att skilja den enskilda webbläsaren för den registrerade från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID.

Genom att använda cookies kan Russell Finex förse användarna av denna webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med denna igenkänning är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Den webbplatsanvändare som använder cookies behöver t.ex. inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen öppnas, eftersom detta övertas av webbplatsen och cookien därmed lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien för en kundvagn i en onlinebutik. Onlinebutiken kommer ihåg de artiklar som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Russell Finex webbplats gör det möjligt för den registrerade att förhindra alla cookies med ett enkelt och integrerat Cookie control script integrerat på varje sida av webbplatsen. Alternativt kan den registrerade, när som helst, förhindra inställningen av cookies via vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används, och kan därmed permanent neka inställningen av cookies. Dessutom kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade avaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kan det hända att inte alla funktioner på vår webbplats är helt användbara.

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår sida om cookies eller öppna våra cookie-inställningar och välja vilka typer av cookies som används för att spåra ditt besök.

Särskilt meddelande - om du är under 13 år

Om du är under 13 år ska du inte skicka oss dina personuppgifter (t.ex. namn, adress och e-postadress). Om du är under 13 år och vill ställa en fråga eller använda den här webbplatsen på något sätt som kräver att du lämnar dina personuppgifter ber vi dig att be en förälder eller vårdnadshavare att göra det på dina vägnar.

Insamling av allmänna data och information

Denna webbplats samlar in en rad allmänna uppgifter och information när en registrerad person eller ett automatiserat system besöker webbplatsen. Dessa allmänna uppgifter och denna information lagras i serverns loggfiler. Det som samlas in kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) det operativsystem som används av åtkomstsystemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade referrers), (4) underwebbplatserna, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) åtkomstsystemets Internetleverantör och (8) alla andra liknande data och information som kan användas i händelse av attacker mot våra informationstekniksystem.

När någon besöker denna webbplats använder vi en tredjepartstjänst, Google Analytics, för att samla in standardiserad internetlogginformation och information om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på saker som antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas endast på ett sätt som inte identifierar någon. Vi gör inte, och tillåter inte Google att göra, några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats. Om vi vill samla in personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att vara tydliga med detta. Vi kommer att klargöra när vi samlar in personuppgifter och förklara vad vi avser att göra med dem.

Vid användning av dessa allmänna data och information drar Russell Finex inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats såväl som dess annonsering, (3) säkerställa den långsiktiga livskraften hos våra informationstekniksystem och webbplatsteknik och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för straffrättsligt åtal i händelse av en cyberattack. Därför analyserar Russell Finex anonymt insamlade data och information statistiskt, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten för vårt företag, och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

Registrering på vår webbplats

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvariges webbplats med angivande av personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till den registeransvarige bestäms av respektive inmatningsmask som används för registrering på denna webbplats kundportal. De personuppgifter som anges av den registrerade samlas in och lagras uteslutande för intern användning av den registeransvarige och för hans egna ändamål. Den registeransvarige kan begära överföring till en eller flera registerförare (t.ex. en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt syfte som kan hänföras till den registeransvarige.

Vid registrering på den registeransvariges webbplats lagras även den IP-adress som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och som används av den registrerade - datum och tid för registreringen. Lagringen av dessa uppgifter sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, om nödvändigt, för att göra det möjligt att undersöka begångna brott. Lagringen av dessa uppgifter är nödvändig för att säkra den personuppgiftsansvarige. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part om det inte finns en lagstadgad skyldighet att överföra uppgifterna eller om överföringen tjänar syftet med straffrättsligt åtal.

Registreringen av den registrerade, med frivilligt angivande av personuppgifter, är avsedd att göra det möjligt för den registeransvarige att erbjuda den registrerade innehåll eller tjänster som endast kan erbjudas registrerade användare och kunder på grund av arten av ärendet i fråga. Registrerade personer är fria att när som helst ändra de personuppgifter som anges under registreringen eller att få dem helt raderade från den registeransvariges datalager.

Den personuppgiftsansvarige ska när som helst på begäran lämna information till varje registrerad om vilka personuppgifter som finns lagrade om den registrerade. Dessutom ska den personuppgiftsansvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller indikation från den registrerade, i den mån det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter.

Prenumeration på våra nyhetsbrev och elektronisk kommunikation

På Russell Finex webbplats ges användarna möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Den inmatningsmask som används för detta ändamål avgör vilka personuppgifter som överförs.

Russell Finex informerar regelbundet sina kunder och affärspartners med hjälp av ett nyhetsbrev om företagserbjudanden. Russell Finex nyhetsbrev kan endast tas emot av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress, (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevet eller (3) den registrerade skickar in en kontaktförfrågan och ger samtycke till att ingå i distributionslistan för nyhetsbrev.

Under registreringen för nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen för det datorsystem som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och som används av den registrerade vid tidpunkten för registreringen, samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att förstå (eventuellt) missbruk av en registrerads e-postadress vid ett senare tillfälle, och det tjänar därför syftet med den registeransvariges rättsliga skydd.

De personuppgifter som samlas in som en del av en registrering för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras via e-post, så länge detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en registrering i fråga, eftersom detta kan vara fallet i händelse av ändringar av nyhetsbrevserbjudandet eller i händelse av en förändring av tekniska omständigheter. Det kommer inte att ske någon överföring av personuppgifter som samlas in av nyhetsbrevstjänsten till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den registrerade. Samtycket till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett för att skicka nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. För att återkalla samtycket finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt genom att meddela detta till den personuppgiftsansvarige på annat sätt (se kontaktuppgifter i slutet av denna policy).

Spårning av nyhetsbrev

Russell Finex nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilsinspelning och analys. Detta möjliggör en statistisk analys av framgång eller misslyckande med online-marknadsföringskampanjer. På grundval av den inbäddade spårningspixeln kan Russell Finex se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad person och vilka länkar i e-postmeddelandet som den registrerade personen har använt.

Sådana personuppgifter som samlas in i spårningspixlarna i nyhetsbreven lagras och analyseras av den registeransvarige för att optimera utskicket av nyhetsbrevet, samt för att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Registrerade har när som helst rätt att återkalla respektive separata samtyckesförklaring. Efter en återkallelse kommer den registrerade att tas bort från alla framtida utskick av Russell Finex nyhetsbrev.

Kontaktmöjlighet via webbplatsen

Russell Finex webbplats innehåller information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag, liksom direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress till den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den registeransvarige via e-post eller via ett kontaktformulär lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad till den personuppgiftsansvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Den registrerade kan också ge sitt samtycke till att ta emot marknadsföringskommunikation från Russell Finex. Det sker ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.

Den registrerades rättigheter

a) Rätt till bekräftelse
Varje registrerad ska ha rätt enligt den europeiska lagstiftaren att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller någon annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

b) Rätt till tillgång
Varje registrerad ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att från den registeransvarige få kostnadsfri information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:
- Syftet med behandlingen;
- De kategorier av personuppgifter som berörs;
- De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredje land eller internationella organisationer;
- Om möjligt, den planerade period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;
- Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade, eller att invända mot sådan behandling;
- Förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
- Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om deras källa;
- Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som ingår, samt betydelsen och de förutsedda konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Vidare ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att bli informerad om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.
Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till tillgång kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

c) Rätt till rättelse
Varje registrerad ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om honom eller henne rättade av den personuppgiftsansvarige. Med beaktande av syftet med behandlingen ska den registrerade ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inbegripet genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.
Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

d) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)
Varje registrerad ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att från den registeransvarige få radering av personuppgifter som rör honom eller henne utan onödigt dröjsmål, och den registeransvarige ska ha skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om en av följande grunder gäller, så länge som behandlingen inte är nödvändig:
- Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
- Den registrerade återkallar det samtycke som ligger till grund för behandlingen enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
- Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det inte finns några tvingande berättigade skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
- Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
- Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

Om något av de ovan nämnda skälen föreligger och den registrerade vill begära radering av personuppgifter som lagrats av Russell Finex, kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddsansvarige eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige. Russell Finex dataskyddsombud eller annan anställd ska omedelbart se till att begäran om radering uppfylls omedelbart.

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifter och enligt artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att informera andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att sådana personuppgiftsansvariga raderar alla länkar till, eller kopior eller reproduktioner av, dessa personuppgifter, såvida behandlingen inte är nödvändig. Russell Finex dataskyddsombud eller annan anställd kommer att vidta nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

e) Rätt till begränsning av behandling
Varje registrerad ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att från den registeransvarige erhålla begränsning av behandlingen om något av följande gäller:
- Den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta, under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekta.
- Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär i stället begränsning av deras användning.
- Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, men de krävs av den registrerade för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
- Den registrerade har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades.

Om något av ovanstående villkor är uppfyllt och den registrerade vill begära att behandlingen av personuppgifter som lagras av Russell Finex begränsas, kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige. Russell Finex dataskyddsombud eller en annan anställd kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataportabilitet
Varje registrerad ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren, att få de personuppgifter som rör honom eller henne, som tillhandahölls en registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, så länge behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR, eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR, och behandlingen utförs automatiserat, så länge behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i GDPR ska den registrerade dessutom ha rätt att få personuppgifter överförda direkt från en registeransvarig till en annan, om det är tekniskt genomförbart och om det inte inverkar negativt på andras rättigheter och friheter.
För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta det av Russell Finex utsedda dataskyddsombudet eller en annan anställd.

g) Rätt att göra invändningar
Varje registrerad ska ha den rätt som beviljats av den europeiska lagstiftaren att, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, när som helst invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne, som baseras på artikel 6.1 e) eller f) i GDPR. Detta gäller även för profilering som baseras på dessa bestämmelser.
Russell Finex ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Om Russell Finex behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller för profilering i den utsträckning den är relaterad till sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade invänder till Russell Finex mot behandlingen för direkt marknadsföring, kommer Russell Finex inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.
Dessutom har den registrerade rätt att, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne av Russell Finex för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av skäl av allmänt intresse.
För att utöva rätten till invändning kan den registrerade direkt kontakta Russell Finex dataskyddsombud eller annan anställd. Dessutom är den registrerade fri i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och utan hinder av direktiv 2002/58/EG, att använda hans eller hennes rätt att invända med automatiserade medel med hjälp av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering
Varje registrerad ska ha rätt enligt den europeiska lagstiftaren att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne, så länge som beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå, eller fullgörandet av ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) inte är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller (3) inte grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.
Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Russell Finex genomföra lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin ståndpunkt och att invända mot beslutet.
Om den registrerade vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon när som helst direkt kontakta vårt dataskyddsombud på Russell Finex eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

i) Rätt att återkalla samtycke till dataskydd
Varje registrerad ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter.
Om den registrerade vill utöva sin rätt att återkalla sitt samtycke kan han eller hon när som helst direkt kontakta Russell Finex dataskyddsombud eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

Rättslig grund för behandlingen

Art. 6(1) lit. a GDPR tjänar som rättslig grund för behandlingar för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, vilket t.ex. är fallet när behandlingen är nödvändig för att leverera varor eller tillhandahålla någon annan tjänst, baseras behandlingen på artikel 6.1 b i GDPR. Detsamma gäller för sådan behandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag omfattas av en rättslig förpliktelse som kräver behandling av personuppgifter, t.ex. för att uppfylla skattemässiga skyldigheter, baseras behandlingen på art. 6(1) lit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle t.ex. vara fallet om en besökare skadas i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste vidarebefordras till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på Art. 6(1) lit. d GDPR. Slutligen kan behandlingen baseras på artikel 6.1 f i GDPR. Denna rättsliga grund används för behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna, om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen, utom när sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifterna. Sådana behandlingar är särskilt tillåtna eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett berättigat intresse kan antas om den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige (skäl 47 mening 2 GDPR).

Användning av dina personuppgifter som lämnats till andra webbplatser

Vi kan inte ansvara för integritetspolicyer och praxis på andra webbplatser, även om:

  • du gick in på den tredje partens webbplats via länkar från vår webbplats; eller
  • du länkade till vår webbplats från en tredje parts webbplats

Vi rekommenderar att du kontrollerar policyn för varje webbplats du besöker och kontaktar webbplatsens ägare eller operatör om du har några problem eller frågor.

Kommer denna integritetspolicy att ändras?

Från tid till annan kan vi göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör några väsentliga ändringar i denna integritetspolicy och det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida och göra vårt bästa för att meddela dig om eventuella betydande ändringar. Vänligen kontrollera vår integritetspolicy regelbundet.

Hur du kan kontakta oss

Om du vill kontakta russellfinex.com angående vår integritetspolicy kan du göra det genom att skicka e-post till marknadsavdelningen på: marketing@russellfinex.com